Download hier het retourformulier (incl. handleiding):


Herroepingsinformatie

Voor zover de klant een consument is, in de zin van het Burgerlijk Wetboek, geldt het onderstaande, wettelijke herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed in bezit heeft gekregen, of - bij meerdere goederen, die de klant in het kader van een gehele bestelling besteld heeft, die in delen geleverd wordt - na de dag, waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed in bezit heeft gekregen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkopende partij door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De herroeping moet gericht worden aan:

alessandro International GmbH

- Retoure Onlineshop -

Erkrather Straße 230

40233 Düsseldorf Duitsland

In het geval van het verzenden van de verklaring van herroeping per e-mail, moet deze gericht worden aan:

E-mail: webshop@alessandro.de

In het geval van het verzenden van de verklaring van herroeping per fax of telefoon, moet deze gericht worden aan:

Fax: +49 211 82 806 196

Telefoon: +49 0211-82806203

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het, dat de klant zijn mededeling, betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht, verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Indien de klant de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen die deze tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door de verkopende partij geboden, goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkopende partij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant de overeenkomst te herroepen, terug. Voor de terugbetaling zal de verkopende partij hetzelfde betaalmiddel gebruiken, waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij met de klant uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen; in ieder geval zal de klant ten behoeve van deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De klant draagt de directe kosten van het retour zenden van de goederen.

De verkopende partij mag de terugbetaling weigeren, totdat zij de goederen terug ontvangen heeft, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang van welke situatie eerst optreedt.

De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij de verkopende partij de herroeping heeft medegedeeld, aan de verkopende partij terug te zenden of te overhandigen. De klant draagt de directe kosten van het retour zenden van de goederen. De retourzending dient aan het volgende adres gericht te zijn:

alessandro International GmbH

-Esüdro AG-

alessandro Endkundenretoure

Talhausstraße 4

68766 Hockenheim

Duitsland

De klant is op tijd als hij de goederen terug stuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De klant is alleen aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering voortkomt uit een onnoodzakelijke aanpak van het vaststellen van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht geldt niet bij de volgende overeenkomsten: overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zouden zijn als retourzending, indien de verzegeling na levering verwijderd is.

 

- Einde van de herroepingsinformatie -

 

Modelformulier voor herroeping

Indien de klant de overeenkomst wil herroepen, dan kan hij daarvoor onderstaand formulier invullen en naar de verkopende partij terugsturen. Men is echter niet verplicht dit formulier te gebruiken.

– Aan alessandro International GmbH, Dillenburger Weg 50, 40229 Düsseldorf , Duitsland

– Ik/Wij (*) deel/delen u hierbij mede dat ik/wij (*) onze afgesloten overeenkomst betreffende de verkoop van onderstaande goederen (*)/levering van onderstaande dienst (*) herroep/herroepen

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam/Namen van de klant(en)

– Adres van de klant(en)

– Handtekening van de klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend)

– Datum

______________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.